Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne
Fundacja Pamiętamy! Galeria Programy Publikacje

"Ruch jest życiem"

 

„Ruch jest życiem” -  program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 

Celem projektu jest stworzenie uczniom szans na nadrobienie braków edukacyjnych, środowiskowych i kulturalnych, poprzez ciekawą ofertę zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym, podczas których uczniowie poszerzają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności  oraz  rozwijają własne zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia.   

 Program realizowany jest podczas typowych zajęć pozalekcyjnych:

·        rekreacyjno – sportowych, podczas których, uczniowie  pod czujmy okiem nauczyciela,  doskonalą umiejętności gier zespołowych ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną,

·        tanecznych – gdzie uczniowie  tworzą oraz doskonalą układy taneczne.

Program wzbogacony jest ciekawą ofertą wyjazdów na: basen, mecze zawodowe, pokazy karate, pokazy tańca towarzyskiego. W miesiącach zimowych uczniów czekają również wyjazdy na narty i łyżwy. Ponadto beneficjenci programu będą brać udział w zawodach sportowych  
i tanecznych organizowanych na terenie szkoły, gminy, powiatu.

         

 Wynikiem prowadzonych działań,  będzie wzmocnienie u uczniów motywacji do nauki, rozbudzenie ich potrzeb i aspiracji w zakresie wykraczającym poza zadania szkoły i treści zawarte w podstawie programowej. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęci dodatkową opieką ze strony nauczycieli, którzy
w odpowiedni sposób ukierunkują ich potencjał intelektualny.

Nasze działania służyć będą temu, aby uczniowie mogli  nadrobić wszelkie braki edukacyjne, a co za tym idzie również kulturalno - społeczne.

Wyjazdy na łyżwy, narty, basen mają służyć kształceniu posiadanych przez uczniów umiejętności. Inne wyjazdy np. na mecze czy pokazy tańca  towarzyskiego będą wyposażać uczniów w cechy osobowościowe takie jak: pewność siebie, zaradność, umiejętność radzenia sobie
w nowych sytuacjach, zachowania się i ubiór adekwatny do miejsca
i wydarzenia.

Realizacja programu pomoże również uczniom odważnie planować przyszłość edukacyjną i zawodową. Absolwent szkoły będzie miał poczucie własnej wartości, a praca zespołowa nie będzie dla niego stanowiła problemu. Organizowanie działań kształtujących umiejętność komunikowania się oraz autoprezentacja pozwolą uczniom ze wsi aktywnie funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym, w przemianach społecznych oraz w społeczności lokalnej

Szkoła wiejska na terenie o bardzo dużym bezrobociu stanie  się ośrodkiem działań na rzecz edukacji, będzie sprzyjać wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu umiejętności społeczno – kulturalnych  uczniów .

Dzięki realizacji programu „Ruch jest życiem” możliwy będzie zakup wielu pomocy dydaktycznych i sportowych oraz strojów sportowych i tanecznych.

 


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail