Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne
Fundacja Pamiętamy! Galeria Programy Publikacje

"Przyjazna Szkoła"

             Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu "Przyjazna szkoła" realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa."
         "Przyjazna szkoła", jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

            Projekt zakłada wdrożenie 315 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę. W pierwszym etapie, właściwej realizacji projektu, przeszkolonych zostanie 315 nauczycieli opiekunów. Szkolenia przygotują nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu.
W drugiej fazie, nastąpi wdrożenie opracowanych projektów rozwojowych, z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych. Zarówno na etapie przygotowywania jak i wdrażania programu, prowadzone będzie wsparcie doradcze dla nauczycieli.
Nad poprawnym przebiegiem projektu, będzie czuwało biuro projektu - znajdujące się w siedzibie Stowarzyszenia w Mysłowicach,
16 Koordynatorów Regionalnych i zespół ekspertów z różnych dziedzin. Nad promocją projektu będzie czuwała Polska Akademia Public Relations - Partner ds. wizerunku i PR Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań.
              W ramach realizacji projektu „Przyjazna szkoła” w naszej placówce zostaną zrealizowane zajęcia pozalekcyjne dla grupy wybranych uczniów ze względu na wyniki edukacyjne, zainteresowania
i predyspozycje. Podjęte działania będą próbą połączenia różnych działań edukacyjnych w kierunku podniesienia aktywności obywatelskiej, odbioru i tworzenia percepcji dzieł sztuki (film, sztuka teatralna) oraz realizacji prac artystycznych dokumentujących projekt. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą podejmować działania interdyscyplinarne wokół tematów związanych z kulturą - filmem i teatrem. Odbywać się będą zajęcia teoretyczne, wyjazdy ( do kina, teatru), uczniowie ukończą kursy e-lerningowe , uczestniczyć będą w wirtualnym kole zainteresowań, przygotowywać będą artykuły do gazetki szkolnej „Kogel Mogel”. W ramach realizacji projektu „Przyjazna szkoła” przygotowany zostanie przez nauczyciela we współpracy z uczniami konspekt wiedzy
o społeczeństwie obywatelskim, mapa aktywności z powiatu brzozowskiego oraz wniosek do instytucji grantodawczej. Dodatkowa korzyścią dla szkoły będzie otrzymanie kamery i publikacji o tematyce obywatelsko filmowej. W miarę możliwości działania uczestników projektu będą dokumentowane w postaci zdjęć i filmu. Na zakończenie projektu planowane jest uroczyste podsumowanie, w którym wezmą udział przedstawiciele placówek uczestniczących w projekcie „Przyjazna szkoła”. Podsumowanie nastąpi w  Sali Kongresowej  w Warszawie, podczas którego zostaną przyznane „Oskary” za filmy powstałe
w trakcie realizacji programów rozwojowych.
 


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail