Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne
Fundacja Pamiętamy! Galeria Programy Publikacje

"Program Działań Profilaktyczno - Zapobiegawczych"

 

Według „Programu oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych
w Zespole Szkół w Orzechówce” zostaną zrealizowane cztery programy,
z których każdy będzie pobudzał aktywności uczniów w innym zakresie:

·       „W kręgu zainteresowań i zdolności ”

·       „Kolorowe motyle”

·       „Żyję w zgodzie z naturą”

·       „Obóz wakacyjny – Lato 2008”

 

I.   „W kręgu zainteresowań i zdolności ”

 

Autor programu i prowadzący zajęcia:  mgr Marta Krupa

1.   Cele programu:

·        wskazywanie uczniom poprzez odpowiednie działania na ich mocne strony, zachęcanie do rozwijania i wzmacniania ukrytych zdolności i zainteresowań,

·        rozwijanie zainteresowań i zdolności  matematycznych, polonistycznych i plastycznych uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne,

·        przygotowanie uczniów do wykorzystywania wiedzy matematycznej, polonistycznej i plastycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego,

·        udział w  różnorodnych konkursach :

„Matematyczny Orzeszek” - gminny konkurs matematyczny dla uczniów kl. trzecich Szkoły Podstawowej,

„Mistrz ortografii” - gminny konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej,

„Kompozycje wiosenne” - gminny konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

„Kompozycje jesienne” - gminny konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

„Stroiki bożonarodzeniowe” - gminny konkurs plastyczny dla uczniów  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

2.   Adresat programu: uczniowie klas 1-3, 4-6 Szkoły
      Podstawowej, 1-3 Gimnazjum  w Orzechówce.

3.   Opis programu:
 

Od najwcześniejszych lat należy rozwijać twórcze możliwości dziecka za pomocą różnych form oddziaływań edukacyjnych.

W Zespole Szkół w Orzechówce istnieje cała gama różnorodnych kółek zainteresowań, których działalność  w pewien sposób przyczynia się do harmonijnego rozwoju uczniów. Zajęcia nadobowiązkowe pojawiają się już od najmłodszych klas, a w szczególności w klasie trzeciej szkoły podstawowej, gdzie już precyzyjnie można  określić u ucznia poziom jego uzdolnień bądź zainteresowań. Dlatego oferta tego programu dotyczy miedzy innymi uczniów klasy trzeciej, którzy staną po raz pierwszy z możliwością wykorzystania swoich dodatkowych umiejętności w konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych. Niech te zajęcia i pierwsze „zaprezentowanie swoich zdolności” będzie dla uczniów ogromnym pozytywnym przeżyciem i motywacją do dalszych sukcesów i promocji siebie, szkoły i środowiska.

 W dalszej ofercie programu znajdują się zajęcia, konkursy i mini plener  wakacyjny - druga edycja - dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Jasienica Rosielna.  Plener plastyczny poprzedniej edycji cieszył się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wernisaż, spotkania z artystami profesjonalnymi, wyjazdy, atrakcyjne zajęcia. To jedna z najciekawszych form rozbudzania u uczniów motywacji do podnoszenia swoich umiejętności plastycznych. Bez takich działań trudno jest w dzisiejszych czasach mobilizować uczniów do dodatkowej pracy.

 

 

II.  „Kolorowe motyle”

Autor programu i prowadzący zajęcia:  mgr Małgorzata Glazer

 

1.  Cele programu:

·        objęcie szczególną opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

·        pomoc uczniom z różnymi potrzebami edukacyjnymi,

·        uświadomienie uczniom roli uczuć w ich życiu,

·        kształtowanie szacunku dla dorosłych,

·        kształtowanie nawyków właściwego spędzania wolnego czasu,

·        uczenie podejmowania właściwych decyzji i wyborów

·        stworzenie warunków do odkrywania i poszukiwania swoich uzdolnień  i zainteresowań  przygotowujących do aktywności  indywidualnej i zespołowej (rodzinnej, rówieśniczej i społecznej)

 

2. Adresat programu: Uczniowie ZS w Orzechówce, szczególnie
    z rodzin dysfunkcyjnych.

 

3. Opis programu:

 

       Rodzina dysfunkcyjna jest to taka rodzina, która nie spełnia swych zadań względem dzieci. Rodzina dysfunkcyjna to:
- rodzina z problemem alkoholowym,
- rodzina z przemocą psychiczną (przemoc emocjonalna),
- rodzina z przemocą fizyczną,
- rodzina z przewlekłą chorobą, przy czym chory obarcza winą za swój stan domowników, staje się postacią centralną w rodzinie, terroryzuje ją, wymusza pewne zachowania.
W rodzinie dysfunkcyjnej brak jest:
1. Akceptacji siebie – członkowie takiej rodziny maja zazwyczaj niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy, nie akceptując siebie trudno im wytrzymywać dobre relacje z innymi ludźmi.
2. Wzajemności – nie wszyscy członkowie rodziny wywiązują się ze swych obowiązków, umowy nie są dotrzymywane.
3. Otwartej komunikacji – istnieją tematy, które należy pomijać lub trzymać      w sekrecie. Członkowie rodziny boją się odsłonić swoje słabe strony.
4. Występuje zamkniecie i izolacja od świata zewnętrznego – w rodzinie tej najistotniejszy jest jakiś problem, który należy koniecznie ukryć przed otoczeniem. Brak tu otwartej komunikacji miedzy rodziną a szerszym środowiskiem.

       Poprzez realizację programu „Kolorowe motyle”, chciałabym zaoferować dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych pomoc w zrozumieniu własnego położenia, zrozumieniu własnych rodziców, kształtowaniu umiejętności odczytywania własnych uczuć, wprowadzić w świat poznania samego siebie i tworzenia pozytywnej samooceny. Chciałabym pokazać im, że mogą w życiu być wartościowymi ludźmi, wiele osiągnąć i być jak „kolorowe motyle” – piękne, budzące podziw innych  i umiejące „wznosić się ponad ziemię”.  

Efektem zajęć byłoby takie ukształtowanie osobowości dziecka, aby umiało odnaleźć swoje miejsce w świecie, a przy tym nie było skłonne zwracać się ku środkom uzależniającym. Chciałabym nauczyć dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie, przekonać do zmiany ich błędnych wyobrażeń o własnej dorosłości, nauczyć szacunku dla drugiego człowieka. 

 

 

III.  „Żyję w zgodzie z przyrodą”

 

Autor programu i prowadzący zajęcia:  mgr  Bogusława Żak

 

1. Cele programu:

·        Przybliżenie uczniom różnych form ochrony przyrody

·        Promowanie prośrodowiskowego stylu życia oraz aktywnego
      wypoczynku

·        Zapoznanie z walorami przyrodniczymi Podkarpacia

 

2. Adresat programu: Adresatem programu są uczniowie Gimnazjum
    w Orzechówce.

3. Opis programu:

W ramach programu „Żyję w zgodzie z przyrodą” uczniowie gimnazjum będą mieli możliwość zobaczenia pięknych miejsc położonych na terenie województwa podkarpackiego, cennych z punktu widzenia przyrodniczego. Odwiedzą wybrane rezerwaty, parki krajobrazowe i park narodowy. Wycieczki w te miejsca pozwolą im dostrzec i docenić krajobraz naszego regionu, wędrówki szlakami turystycznymi być może w przyszłości zachęcą ich do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Spotkania i pogadanki z pracownikami parku narodowego i krajobrazowego oraz leśniczymi wzbogacą ich wiedzę na temat flory i fauny naszych lasów, a także zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji.

 

IV. Obóz wakacyjny – LATO 2008.

Autor programu i prowadzący zajęcia:  mgr Lucyn Prajzner

PROGRAM ZAJĘĆ:

Dzień/
Godzina

Tematyka zajęć

Czas trwania

Cele zajęć

I

9.00

 

Organizacja zajęć, przedstawienie programu
i tematyki zajęć.

 

Wycieczka do pobliskiego lasu,

- ognisko i pieczenie kiełbasy.- tworzenie wierszyków,

rymowanek, nowych

tekstów do znanych

piosenek mówiących o tym,

dlaczego warto nie pić;

- pogadanka przy ognisku na

temat alkoholu, jego

działania i przyczyn sięgania

po alkohol.

 

5 godz.

 

1. Zintegrowanie grupy.

2. Zapoznanie z zasadami współpracy.

3. Zainteresowanie treścią
i formami zajęć.

4. Promowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury.

5. Dostarczenie podstawowych informacji o alkoholu i jego działaniu.

6. Ujawnienie nieprawdziwych przekonań na temat alkoholu.

7. Uświadamianie powodów, dla których ludzie piją.

8. Rozwijanie zainteresowań historią swojego regionu.
 

II

9.00

 

Wyjazd do Rzeszowa:

- zwiedzanie miasta (Rynek, Ratusz, zabytkowe kościoły);

- Rzeszów jako stolica województwa – urzędy, instytucje i wyższe uczelnie;

- seans filmowy w kinie Helios;

- posiłek w lokalu gastronomicznym.
 

Cały dzień

1. Zwiedzanie miasta, poinformowanie uczestników
o funkcjach Rzeszowa.

2. Ukazywanie znaczenie pozytywnego stosunku do siebie i umiejętności współżycia z innymi jako elementów zdrowego życia.

III

8.00

 

Wycieczka do Przemyśla i Bolestraszyc:

- zwiedzanie miasta  (Rynek, Ratusz, Katedra)

- zwiedzanie obiektów przyrodniczych;

- oglądanie wystawy „Chrońmy ptaki”.
 

Cały dzień

1.Ukazanie walorów turystycznych i krajoznawczych okolic Przemyśla.

IV

10.00

Wyjście do Bliznego

- kąpiel i zabawa na basenie.

 

6 godz.

1. Uczenie umiejętności obrony przed naciskami otoczenia – sztuka odmawiania.

2. Ukazywanie pozytywnych wartości, zdrowego i aktywnego trybu życia – ruch to zdrowie.
 

V

10.00

Wycieczka autokarem do Soliny.

- rejs statkiem turystycznym przez Jezioro Solińskie;

 

6 godz.

1. Ukazanie piękna krajobrazu Bieszczad.

Opiekunowie:

1.    Lucyna Prajzner

2.    Ewa Gurgacz

            3.  Bogusława Żak     


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail