Dokumenty

Historia Nauczyciele Uczniowie Wydarzenia Złota Księga Inne
Fundacja Pamiętamy! Galeria Programy Publikacje

"Jestem lepszy, to widać ... "

    Gmina Jasienica Rosielna realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.”

Czas trwania projektu: 01.10.2009 - 31.12.2012r.

     Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic wśród których obserwuje się znaczne trudności edukacyjne, a także uczniów i uczennic zdolnych
o ograniczonych możliwościach rozwijania własnych zainteresowań.

Zajęcia realizowane w poszczególnych placówkach z terenu gminy

- Zespół Szkół w Orzechówce
- Zespół Szkół w Bliznem
- Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej
- Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej
- Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej


  Czerwiec 2010

 

Projekt „Jestem lepszy, to widać…” w r.szk. 2009/10 - efekty
 

Od października 2009r. na terenie Gminy Jasienica Rosielna realizowany jest projekt „Jestem lepszy to widać...” finansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych (poddziałanie 9.1.2).Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2012 r. (35 miesięcy). Główne cele projektu to :

 • podniesienie świadomości na temat korzyści płynących z edukacji

 • zdobycie nowych umiejętności

 • wzmocnienie u uczniów motywacji do nauki, rozbudzenie potrzeb
  i aspiracji w zakresie wykraczającym poza zadania szkoły i treści zawarte w podstawie programowej

 • rozwijanie kreatywności i pracy w zespole

W r. szk. 2009/10 w projekcie „Jestem lepszy, to widać…” uczestniczyło 105 uczniów Zespołu Szkół w Orzechówce. Realizacja zaplanowanych zadań pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów:

1. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI (prowadząca mgr E. Gerlach) –  75% uczniów mających problemy w nauce osiągnęło poziom konieczny z przynajmniej   2 standardów badanych przez OKE na sprawdzianie, co w pewnym sensie warunkuje sukces edukacyjny na kolejnych etapach edukacyjnych. Ponadto uczniowie rozwijali pamięć, umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, doskonalili umiejętność posługiwania się technologią informacyjną, uczyli się pracować
w zespole.  Zajęcia miały również na celu kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (2 grupy humanistyczne – prowadzący mgr E. Niemiec, mgr inż. R. Krupa; 2 grupy historyczne – prowadzący mgr M. Glazer, mgr M. Masłyk).

Na zajęciach humanistycznych uczniowie:

 • poznawali historię szkoły, wsi i regionu

 • pracując metodą projektu wykonali następujące opracowania: „Szopki bożonarodzeniowe”, „Epoki literackie”, „Polacy, z których możemy być dumni”

 • wykonali prezentacje CD związane z ich „małą Ojczyzną” oraz miejscami, które poznali dzięki wyjazdom („Krasiczyn- Bolestraszyce- Przemyśl- piękno naszych okolic”, „Uroki Orzechówki”)

 • pisali artykuły do gazetki szkolnej

 • poznali dorobek kulturalny Polski w różnych epokach  i współczesne odwołania do tamtych czasów

 • przygotowali przedstawienie związane z życiem Patronów szkoły

 • wykonali tematyczne plakaty (epoki literackie, ludzie i ich moralne wybory)

 • filmowali, fotografowali piękne miejsca w najbliższej okolicy

 • nabywali umiejętności pozwalające wykonać poprawne technicznie, odpowiednio skadrowane fotografie, zapisać je na nośnikach cyfrowych, dokonać podstawowej obróbki- korekty zdjęć, przygotować prezentację multimedialną, pokaz zdjęć.

Na zajęciach historycznych uczniowie:

 • poznawali bohaterów i historię Miejsc Pamięci Narodowej w naszej wsi

 • poznawali historię bliskiej i dalszej okolicy (wycieczka do Bliznego
  i Ojcowa)

 • przygotowali  dwie akademie rocznicowe (Święto Odzyskania Niepodległości, 70 rocznica zbrodni katyńskiej)

 • zorganizowali dwa spotkania z żyjącymi świadkami II wojny światowej

 • zorganizowali cztery wystawy:

 1. „Oblicza Ojczyzny”- starych fotografii rodzinnych oraz prac plastycznych i literackich związanych z walką Polaków o niepodległość

 2. „Świąteczne pamiątki rodzinne”

 3. „Kadry z fabryki śmierci”

 4. „Polskie cmentarze na wschodzie”

 • opiekowali się Miejscami Pamięci Narodowej w Orzechówce

 • wykonali „Księgę wspomnień”

 • uczestniczyli w gminnym konkursie „Jan Paweł II a młodzi” zdobywając wyróżnienia i nagrody (konkurs plastyczny – wyróżnienia i nagrody dla 9 uczniów, konkurs poetycki – wyróżnienia i nagrody dla 2 uczniów).

3. Zajęcia turystyczno – ekologiczne
(2 grupy, prowadząca mgr B. Żak, V-VI 2010 mgr E. Gurgacz )

 W wyniku prowadzonych zajęć uczniowie:

 • poszerzyli wiedzę na temat parków narodowych w Polsce

 • wykonali prezentacje multimedialne oraz plakaty reklamujące walory turystyczno – krajoznawcze wybranych parków położonych na terenie naszego kraju

 • nabyli umiejętność planowania wycieczki

 • nabyli umiejętność samodzielnej obserwacji i analizowania zjawisk przyrodniczych

 • poznali rzadkie gatunki roślin chronionych w ich naturalnym środowisku- wędrówka ścieżką dydaktyczną w Gorczańskim Parku Narodowym

 • poznali krajobraz górski na przykładzie Pienin i Gorców

 • zdobyli wiedzę o przyrodzie i tradycjach własnego regionu

 • poznali atrakcje turystyczne w najbliższej okolicy (Rezerwat skalny „Prządki”, kamieniołom w Woli Komborskiej, góra Połom w Woli Jasienickiej, park dworski i XVIII w. kościół w Jasienicy Rosielnej).

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne – plastyczne
(2 grupy, prowadząca mgr M. Krupa)

Dzięki uczestnictwu w zajęciach plastycznych uczniowie mieli możliwość:

 • poznania kilku ciekawych dotąd nieznanych technik plastycznych (graficznych, garncarskich, modelarskich, papier czerpany, konstrukcyjnych…)

 • prawidłowo eksponować, zabezpieczać i promować swoje prace plastyczne

 • uczestniczyć i tworzyć życie kulturalne i artystyczne szkoły

 • reprezentować szkołę poprzez tworzenie prac plastycznych na konkursy szkolne i pozaszkolne

 • uczestniczyć w wystawach i warsztatach plastycznych (warsztaty z gliny, z wyrobów biżuteryjnych, w kamieniu)

 • poznać warsztat pracy i dorobek artystyczny artystów regionalnych.

 

 

Dzięki uczestniczeniu w projekcie uczniowie mieli możliwość uczestniczyć
w następujących wycieczkach:

 • trzydniowa wycieczka do Warszawy (zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI)

 • wycieczka do Krasiczyna, Bolestraszyc, Przemyśla (zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - humanistyczne)

 • wycieczka do Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego (zajęcia turystyczno - ekologiczne)

 • Oprócz tego szkoła otrzymała wiele pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna, laptop, projektor multimedialny, kamera, programy multimedialne, plansze dydaktyczne, książki, filmy DVD, mikroskopy ).

  Październik 2010

 

W roku szkolnym 2010/11 w projekcie bierze udział 98 uczniów Zespołu Szkół w Orzechówce.

Odbywają się następujące zajęcia;

 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI
  – prowadząca mgr A. Masłyk

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – humanistyczne
  (2 grupy)- prowadzący mgr E. Niemiec, mgr inż. R. Krupa

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- historyczne
  (2 grupy) – prowadzący mgr M. Glazer, mgr M. Masłyk

 • zajęcia turystyczno – ekologiczne – prowadząca mgr B. Żak

 • zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne – plastyczne
  – prowadzący mgr K. Gołąb, mgr M. Zelny

  


Czerwiec 2011

Rok szkolny 2010/11 był drugim rokiem realizacji projektu „Jestem lepszy, to widać…”

W r. szk. 2010/11 w Zespole Szkół w Orzechówce w projekcie uczestniczyło 98 uczniów. Pracowali oni w 9 - ciu dwunastoosobowych grupach pod kierunkiem nauczycieli. Wszystkie zajęcia miały na celu rozwijanie posiadanych bądź zdobycie nowych umiejętności, wzmocnienie u uczniów motywacji do nauki, rozbudzenie potrzeb i aspiracji, rozwijanie kreatywności i pracy
w zespole.

Osiągnięto następujące rezultaty: 

1. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI – matematyczne (prowadząca mgr Anna Masłyk)

 • 100% uczniów uzyskało na sprawdzianie zewnętrznym po klasie VI
  z przynajmniej   2 standardów poziom konieczny

 • gazetki tematyczne dotyczące wybranych zagadnień matematycznych

 • foldery i plakaty ukazujące zastosowanie matematyki w życiu codziennym

 • wystawa prac uczniów powstałych podczas zajęć (projekty mozaik, bryły, siatki brył, wycinanki, układanki z tangramu, opowiadania
  z zastosowan
  iem tangramu…)  

 

2.  Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – humanistyczne (prowadzący: mgr Ewa Niemiec,    mgr inż. Roman Krupa)

 • przedstawienie „Król Władysław Jagiełło i Święta Królowa Jadwiga – nasi patroni” zaprezentowane podczas uroczystości nadania imienia Gimnazjum w Orzechówce

 • gazetka tematyczna dotycząca historii szkoły i słynnych absolwentów

 • plakaty dotyczące zabytków architektury średniowiecznej i renesansowej w Polsce

 • prezentacje: „Oblicza Ojczyzny” – Polska w czasach trudnych i czasach świetności; „Polacy o których warto pamiętać”; „Kapliczki i przydrożne świątki – zabytki kultury w Orzechówce”

 • wycieczka do Krasiczyna, Przemyśla i Bolestraszyc 

 • materiały filmowe dokumentujące działania poszczególnych grup uczestniczących w projekcie

 • zbiór fotografii z zajęć z poszczególnych grup

 • dokumentacja fotograficzna z wycieczki do Przemyśla, Krasiczyna
  i Bolestraszyc

 • materiał fotograficzny z terenu Orzechówki – ciekawe zakątki i uroczyska jako plon plenerów fotograficznych. 

 

3.  Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – historyczne (prowadzący: mgr Małgorzata Glazer, mgr Małgorzata Masłyk)

 • wystawy – „Patroni naszej szkoły – 600- lecie bitwy pod Grunwaldem; Uniwersytet Jagielloński”, „Szopki bożonarodzeniowe”, „Historia Polski oczami dziecka”, „ Ludzie, którzy wpłynęli na bieg historii”, „Katyń
  i Smoleńsk – pamiętamy”, „Jan Paweł II”

 • foldery „Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego i regionu”

 • dwie wycieczki: „Ciekawostki historyczne i turystyczne naszej okolicy - wycieczka do Myczkowiec”, „Ślady wydarzeń historycznych w najbliższej okolicy – piesza wycieczka do Malinówki”

 • spotkanie z panem Bartłomiejem Machowskim – człowiekiem, który łączy wiedzę z pasją

 • wyróżnienia i nagrody uczniów w następujących konkursach: Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci”, Gminny Konkurs „Młodzi a Jan Paweł II”- literacki i plastyczny, Ogólnopolski konkurs literacko plastyczny – „Igrzyska sportowe w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej”, Szkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II

 • opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej w Orzechówce – prace porządkowe, palenie zniczy, składanie kwiatów

 • przygotowanie Jasełek dla uczniów oraz mieszkańców Orzechówki.

 

4. Zajęcia turystyczno – ekologiczne (prowadząca mgr Bogusława Żak)

 • zajęcia na terenie Magurskiego Parku Narodowego oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 • plakaty, foldery oraz prezentacje multimedialne na temat form ochrony przyrody w Polsce i na świecie

 • plany wycieczek do wybranych miejsc w Polsce

 • plakaty i foldery na temat na temat ciekawych miejsc w naszym regionie

 • spotkanie z podróżnikiem panem Bartłomiejem Machowskim

 

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne – plastyczne (mgr Krystyna Gołąb, mgr Marta Zelny) 

 • warsztaty z rękodzieła artystycznego – ceramika, malowanie na szkle, wytwarzanie własnej biżuterii, czerpanie papieru, bibułkarstwo

 • wyróżnienia i nagrody w konkursach plastycznych szkolnych
  i pozaszkolnych

 • dekoracje okolicznościowe w szkole

 • wystawa prac uczniów – Kartki świąteczne, stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe

 • wystawa prac uczniów podczas Pikniku Rodzinnego – przedmioty użytkowe, witraże, biżuteria

 • wycieczka do Woli Sękowej – warsztaty na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego

 • wykonanie  scenografii Jasełek

             

 

Wszystkie zajęcia umożliwiły uczniom rozwijanie swoich zainteresowań i pasji oraz pomogły w pokonaniu trudności edukacyjnych, w znaczący sposób wpłynęły więc na wyrównanie szans edukacyjnych.

 


Wrzesień 2011

Gmina Jasienica Rosielna

zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Orzechówce do udziału w projekcie

„Jestem lepszy, to widać...”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości edukacji

W ramach projektu w Zespole Szkół w Orzechówce realizowane będą zajęcia:

 • przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI

 • rozwijające kompetencje kluczowe (humanistyczne, historyczne)

 • turystyczno – ekologiczne w formie studyjno – wyjazdowej

 • rozwijające zainteresowania artystyczne – plastyczne

 

Rekrutacja do udziału w zajęciach w r. szk. 2011/12 prowadzona będzie do końca września 2011 r.


Październik 2011

W roku szkolnym 2011/12 w projekcie bierze udział 92 uczniów Zespołu Szkół w Orzechówce.

Odbywają się następujące zajęcia;

 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI – prowadząca mgr A. Masłyk

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – humanistyczne
  (2 grupy) - prowadzący mgr E. Niemiec, mgr inż. R. Krupa

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - historyczne
  (2 grupy) – prowadzący mgr M. Glazer, mgr M. Masłyk

 • zajęcia turystyczno – ekologiczne
  (2 grupy) – prowadząca mgr B. Żak

 • zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne – plastyczne
  (2 grupy) – prowadzący mgr K. Gołąb, mgr M. Krupa

Oprócz ciekawych zajęć, interesujących spotkań, uczniowie będą mieli możliwość wyjazdu  na atrakcyjne wycieczki:

 • październik 2011-  w ramach zajęć plastycznych i historycznych do Trzcinicy – Podkarpackiej Troi

 • maj 2012 – 3-dniowa do Warszawy – dla uczestników zajęć przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI

 • maj 2012 – 2-dniowa wycieczka do Tatrzańskiego PN
  i Babiogórskiego PN – dla uczestników zajęć turystyczno – ekologicznych.


Zespół Szkół
 
Orzechówka 5
36 - 220 Jasienica Ros.

tel/fax (013)4306189
e-mail